Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:34

Nowe Narodzenie

"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem.To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe." II Kor/5,17"

Zagadnienie narodzenia się na nowo jest tematen ogólnie znanym.Powinno być w centrum zwiastowania wszystkich Kościołów chrześcijańskich. W związku z tym mam świadomość, że niewiele nowych rzeczy na ten temat można powiedzieć. Istnieje przecież znaczna liczba wydanych drukiem opracowań, które poruszają tę sprawę, jednak niestety, wiele z nich to przykłady uproszczonego,

płytkiego i tendencyjnego nauczania. Tak więc, chcąc poszerzyć swoją wiedzę lub tez upewnić się, czy jest się człowiekiem nowonarodzonym, należy spojrzeć na własne życie w świetle jedynego źródła Prawdy, jakim jest Boże Słowo.Pan Jezus powiedział do pobożnego i wierzącego Nikodema; trzeba wam się na nowo narodzić" /Jan 3,7/ w innym przekładzie:"...musicie się na nowo narodzić". Nie może to poselstwo być obojętne nam, współcześnie żyjącym i wierzącym ludziom,Przystępując do rozważania tego tematu, pragnę zadać jedno proste pytanie? po cóż więc potrzebne jest nowonarodzenie ? Chcąc dać dostateczną odpowiedź, należy spojrzeć na pierwsze stronice Biblii, Dowiadujemy się, że nasi prarodzice zgrzeszyli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, a nieposłuszeństwo oddzieliło ich od Boga. Biblia ukazuje nam, że potomkowie Adama i Ewy nie byli lepsi. Po opuszczeniu Edenu miało miejsce pierwsze w dziejach ludzkości zabójstwo Kain zabił swojego brata. Ludzie zaczęli się rozmnażać i ..Pan widział, że wielka jest ich niegodziwość, Biblijny opis potopu, zniszczenie Sodomy i Gomory są dowodem tego, że ".. myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego" /Rdz.8,21/, Noe był sprawiedliwy w oczach Pana, lecz w potomkach jego niezmiennie pozostaje skłonność do czynienia zła. Na przestrzeni wieków historia dostarcza wiele dowodów, iż było zawsze tak samo. Myślę, że nie ma potrzeby uzasadniać, że i dzisiaj nie jest inaczej. Człowiek z natury swojej jest upadły i grzeszny, "a cała jego sprawiedliwość jest jak szata splamiona krwią " /Iz.64,5/, Cóż więc pozostało biednej i nieszczęsnej istocie ludzkiej,upadłej i zepsutej, oddalonej od Boga? Nic innego, jak wyrok potępienia za nieposłuszeństwo, za złość i przewrotność. Pan Bóg jest jednak Bogiem miłości doskonałej i chociaż miał niezliczoną ilość istot duchowych; aniołów, archaniołów i cherubinów, to jednak.nadal kochał człowieka, którego stworzył. Wypędzając pierwszych rodziców z raju, już wtedy dał Pan Bóg obietnicę Ewie:"...twoje potomstwo zmiażdży głowę węża"/Rdz.3,15/. Doszło do tego, iż Pan Bóg nakreślił plan, aby umożliwić zbawienie dla wszystkich ludzi. Nosił ten plan w swoim sercu i objawił go swoim sługom prorokom. Boży Duch zstąpił na proroka Izajasza, a on otworzył swoje usta i wypowiedział znamienne słowa; "Oto sam Pan da wam znak, panna pocznie i porodzi syna i nazwie Go Emanuel"/I z.7,14/. Być może za kilka dni wypowiada podobne poselstwo i nadaje następne, już podwójne, cztery imiona:" Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju"/Iz.9,5/. Upłynęło kilka stuleci i słowo to nabrało mocy. Pan Bóg w osobie swojego umiłowanego Syna przyszedł na ziemie. Imię Emanuel nie jest tutaj przypadkowe, gdyż oznacza - Bóg z nami. Bóg znów. przybliżył się w swojej miłości do człowieka. Boży Syn jest wśród ludzi - mówią o tym cztery Ewangelie. Nadano Mu ziemskie imię Jezus /hebr. Jehoszua/, co znaczy "Jahwe jest zbawieniem".Myślę, że w tym miejscu mogę udzielić krótkiej odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie: dlaczego człowiek musi się na nowo narodzić? Dlatego, że z natury jest grzeszny, od dzieciństwa jego myśl jest zła, dorastając żyje z dala od Boga. W tym przypadku żaden rytuał religijny nie może zmienić, ani pozbawić go grzesznej natury. Następuje to jedynie poprzez osobistą wiarę w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, poprzez wyznanie swoich grzechów, uznanie Jezusa jako Pana swojego życia i przyjęcie daru łaski, który okazał się w Bożym Synu. Nowonarodzenie nie może być zastąpione czym innym lub kim innym, jak tylko twoim osobistym, głgbokim przeżyciem społeczności z Jezusem jako dawcą nowego życia i Bożego pokoju. On jest Księciem Pokoju i tylko On może dać ten prawdziwy pokój, bez którego tak trudno żyć na ziemi /Jan 14,27/. Nie ma sensu się oszukiwać: albo jesteś nowonarodzonym, albo nim nie jesteś/Najlepiej znasz swoje życie i wiesz, jaki jest naprawdę twój stosunek do Boga. Parni ętaj,,że dobre obyczaje, zewnętrzna poprawność, czy to w Kościele, czy poza Kościołem, nie może zająć miejsca nowonarodzenia, które następuje w sercu poprzez ścisłą społeczność z Bogiem. Wszystkie zewnętrzne dobre objawy życia są naturalnym zjawiskiem u nowonarodzonego człowieka, lecz one nie dają zbawienia, ani nie wnoszą trwałej radości. Myślę, że Nikodem posiadał pewne cechy człowieka wierzącego, a jednak szukał Jezusa, W społeczności z Jezusem możesz od Niego nauczyć się pokory i znaleźć ukojenie swojej duszy. Co zrobić, aby utrzymać stan pokoju i społeczność z Bogiem? Zwróć uwagę na nowo narodzone dziecko. Może być ono najzdrowsze, lecz gdy nie otrzyma odpowiedniego dla dla siebie pokarmu, nie może długo żyć i prawidłowo się.rozwijać. Na to pytanie najlepiej daje odpowiedź Apostoł Piotr, mówiąc:"Jak niedawio narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, nie sfałszowane go mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu"/ I P.2.1-5/. Po nowonarodzeniu.gdy przyjmujesz systematycznie duchowy pokarm i wzrastasz ku zbawieniu. Duch Święty wnosi do twojego serca świadomość, że narodziłeś się w: Bożej rodzinie i twoim Ojcen jest sam Bóg. gdyż "... z Jego woli jesteś zrodzony"/Jan 1.11-15/ Swoim dzieciom Ojciec daje obietnice. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, możesz z nich korzystać. "Tak więc, kto pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe". Musisz pozostać w Chrystusie, dawne rzeczy się nie powtórzą. W Chrystusie jest życie w radości i pokoju.

 

Czesław Budzyniak

(DPŻ 1/1989)

Poprawiony: środa, 07 listopada 2012 21:34
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK