Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 12:26

Tysiącletnie Królestwo Pokoju i Sprawiedliwości

Gdyby Jozue bowiem wprowadził naród Izraelski do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu.A tak pozostaje jeszcze odpocznięnie dla ludu Bożego i innych narodów. Hebr.4:8-9. TO odpocznie nic nazwane jest Królestwem tysiąc letnim. Upłynęło 1260 dni wielkiego ucisku ze strony diabła,oraz wylania gniewu Bożego w postaci 7 trąb i 7 czasz na ziemię. Przyjmuje się,że owe kolejne 75 dni to czas

w którym Chrystus ustanowi swoje królestwo pokoju na ziemi. Prorok Daniel mówi, że błogosławiony będzie ten kto wytrwa i dożyje do 1335 dni. Dan. 12:11-12. W różnych czasach próbowano zaprowadzić ową złotą epokę czasu lecz wszystkie te starania spełzły na niczym ponieważ świat znajduje się pod panowaniem złego. Zanim ziemia będzie mogła zostać przemieniona w teren pokoju i radości musi być najpierw usunięta przeszkoda,która jest diabeł. Księga Obj. 20:2. Anioł mający klucz od przepaści i łańcuch w swym ręku schwyci smoka -węża zwanego diabłem i szatanem zwiąże go na 1000 lat i wrzuci do przepaści - otchłani,zamknie i położy nad nim pieczęć aby już nic zwodził narodów. Z polecenia Bożego otchłań będzie opatrzona pieczęcią Bożą aż do czasu końca tysiącletniego Królestwa. W tym czasie na ziemi ustaną kłótnie, waśnie, wojny między ludźmi - narodami. Ustąpi ogólny stan zepsucia i demoralizacji jaka się w tym świecie przejawiła. Chociaż jeszcze nie wszyscy ludzie nawrócą się do Chrystusa całym swoim sercem, to mimo to współżycie ludzkie ulegnie znacznej poprawie, ponieważ zostanie wyeliminowany szkodliwy wpływ diabła. Błogosławieństwa Królestwa Chrystusowego w tysiącletnim panowaniu trudno opisać, gdyż będą one wprost niezliczone. Między innymi wzrośnie znacznie żywotność ludzi. "Jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mego ludu" Iz. 65:22 Będzie podobnie jak na początku po Adamie. Osoby stuletnie będą uważane za młodzieńców. Ustaną wszelkie dolegliwości i choroby, różne domagania fizyczne, które dziś ludzkość przeżywa.Ale to błogosławieństwo i ten dobroczynny wpływ nie tylko przeżywać będą ludzie, ale też rozciągnie się na całą przyrodę. Człowiek nic będzie już musiał zdobywać w pocie czoła swojego powszedniego chleba, gdyż z ziemi zostanie zdjęta klątwa Boża. Ziemia upodobni się do ogrodu Eden, oczywiście bez drzewa żywota i drzewa wiadomości dobrego i złego. Prorok Izajasz przepowiedział."Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje i zakwitnie step". Iz. 35;1-2. "Zamiast głogu wyrośnie cyprys, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt". Iz 55:13. W psalmie 72:16 czytamy" Niech zaszumi jak Liban plon jego".Podobnych miejsc pisma świętego jest wiele. W tym Królestwie nie będzie już więcej klęski nieurodzaju, gdyż wszelkie choroby szkodzące plonom będą zniszczone. Zasadnicze zmiany nastąpią w życiu całego świata zwierzęcego, czytamy o tym w księdze Izajasza 11:6 "I będzie mieszkał razem wilk z barankiem a lampart z koźlęciem, leżeć będzie ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem a mały chłopiec poprowadzi je". Zapanuje też pokój między ludźmi i zwierzętami. "W owym dniu ustanowię przymierze ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim i płazami ziemi, a łuk i miecz i wojnę zniosę z ziemi i sprawię że będą mieszkać bezpiecznie". Ozeasza 2:20. Ezechiela 34:25. Będą widoczne zmiany w całym układzie słonecznym. Czytamy w Ks. Izajasza 30:26"Gdyż Światłość księżyca będzie jak światłość słońca a światło słońca będzie siedmiokrotnie jak światło siedmiu dni".

 

 

KRÓLESTWO POKOJU POD RZĄDAMI CHRYSTUSA PANA

 

Pan będzie królem nad całą ziemią. Panować będzie od morza do morza od rzeki aż po krańce ziemi jak powiada Ps. 72:8. Nastąpi pokój w całym wszechświecie, pokój który przewyższa wszelkie poznanie. W Królestwie Pokoju nie będzie już wojen, ani też nie będzie się wytwarzać żadnej broni. "Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie i płaszcz.krwią zbroczony pójdzie na spalenie na pastwę ognia". Izajasz 9:4. W królestwie tym rządy sprawować będzie Chrystus Pan wraz z wszystkimi zmartwychwstałymi wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów.'" l przekują swoje miecze na lemiesze a swoje, włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nic będzie się już uczyć sztuki wojennej". Micheasz 4:3. Prorok .Zachariasz przepowiada :"Będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię". Zach. 14:9. W księdze Obj. Jana 19:16: czytamy "A na szacie i biodrze swym ma wy pisane imię: Król Królów i Pan Panów". Potężny jest Król, który miłuje prawo i sprawiedliwość. Ps. 99:4. Natomiast w Ps. 72:12 czytamy "Bo ocalił biedaka, który woła o ratunek i ubogiego, który nie ma pomocy. Zlituje się nad nędzarzem i biednym i wybawi dusze biednych". Duch Boży przeniknie wszystkie dziedziny życia prywatnego i społecznego i wszystko zostanie poddane Panu Jezusowi Chrystusowi. W tysiącletnim królestwie Jezusa Chrystusa czeka ludzi wspaniała przyszłość. W Apokalipsie czytamy" I uczyniłeś z nich dla Boga naszego naród królewski i kapłanów i będą na ziemi". Obj.5:10. W tej grupie znajdują się też, którzy zostali uśmierceni dlatego, że nie oddali pokłonu zwierzęciu i nie przyjęli znamienia na czoło lub na rękę. Oni żyją i będą panować z Chrystusem przez tysiąc lat, Obj. 20:4. Zwycięzcy otrzymają podwójną funkcję do sprawowania, a mianowicie będą reprezentować Boga przed ludźmi jako królowie i jako kapłani reprezentować przed Bogiem. Według wypowiedzi Pana Jezusa każdy zbawiony otrzyma na podstawie swej wierności na ziemi odpowiedni teren lub miasta do zarządzania. Jedni pięć a inni dziesięć. Zadaniem zaś każdego takiego zarządzającego będzie prowadzenie poddanych i posłusznych dusz do Zbawiciela. Oto słowo proroka Zachariasza 8:20-23. "Tak mówi Pan Zastępów; Jeszcze będzie tak, że przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego mówiąc: pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja także pójdę ! I przyjdzie wielu ludów i potężnych narodów aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana". Ale też będą i takie narody, które nie będą chcieć się podporządkować i być uległym pod Boże prawo." Bo naród i królestwo które tobie nie będą służyć zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. " Izajasz 60:12. W Ps. 149:6-9 czytamy : " Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku aby dokonać pomstę nad ludami i ukarać narody. Aby związać pętami ich królów, a dostojników ich zakuć w kajdany aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. "Pan Jezus daje swoją obietnicę wszystkim, którzy zwyciężą! zachowają do końca uczynki Boże," Dam mu władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane". Obj. 2:26-27. Chociaż szatan będzie w otchłań, grzech będzie się jeszcze pojawiał. Oto Izajasz zapowiada "Nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nic dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni a kto grzeszy dopiero mając lat będzie dotknięty klątwą. " Izajasza 65:20. Wszystko co na ziemi zostanie stworzone przez Boga posiada swój czas. Tak też królestwo tysiącletnie upłynie, w swoim błogosławionym czasie. Potem nadejdzie czas próby i doświadczenia dla narodów żyjących w tysiącletnim królestwie. Zostanie wypuszczony szatan z otchłani i niezwłocznie przystąpi do organizowania ostatniej zwodniczej kompani obejmującej swym zasięgiem cały świat, aby zwieść narody. Nasuwa się pytanie jak to będzie możliwe, że po zakończeniu błogosławionego życia w chwale i w mocy Bożego pomazańca Króla Królów, szatan będzie mógł zwieść niezliczone rzesze ludzi ze wszystkich narodów świata. Będzie to możliwe dlatego że : po pierwsze, nie wszyscy ludzie w tysiącletnim królestwie będą narodzeni na nowo a wielu uzna panowanie Chrystusa tylko powierzchownie, bez wewnętrznego przekonania i bez odrodzonego serca. Po drugie, każdy człowiek musi przejść przez próbę i doświadczenie, dlatego też Bóg w swoim planie postanowił użyć szatana do tej ostatniej próby ludzkości. Po trzecie, narody wejdą w swoich naturalnych ciałach do tysiącletniego królestwa, ciałach skłonnych do upadku i grzechu ze starą grzeszną naturą. Księga Obj. Mówi nam "I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane". Ale interwencja Boża była natychmiastowa '"I spadł ogień z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził został wrzucony do jeziora ognia i siarki. "Obj. 20:9.10. Historia ludzkiego istnienia jest tragicznie smutna, ale potwierdza wielką ponadczasową prawdę, że serce człowieka jest zawsze z natury przewrotne". Jer. 17:9, Rzym. 3:10-19, l Mojż. 6:5. Tak więc ostatnia próba człowieka ponad wszelką wątpliwość wykaże i udowodni, że człowiek w każdej sytuacji i w każdej okoliczności bez Bożej łaski i bez narodzenia na nowo, pozostaje jedynie z sercem skłonnym do grzechu i zła. Znajduje się zawsze w stanie odstępstwa od Boga.

 

ANTONI WOŁK

Poprawiony: wtorek, 06 listopada 2012 17:08
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK