Wpisany przez Admin   
piątek, 19 listopada 2010 10:50

Przyjście Chrystusa wraz ze świętymi na ziemię

W poprzednim artykule pisałem o przyjściu Jezusa Chrystusa po Kościół. Teraz chcę zająć się przyjściem Chrystusa ze świętymi na ziemię. Są to bowiem dwa odrębne tematy i czasy. Werset Obj. 19:11 zapowiada początek powtórnego przyjścia naszego Pana jako Króla królów i Pana panów. Słowa z Obj. 1:7: "Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy Go wszelkie oko, a także ci, którzy Go przebili" będą wypełnieniem Jego słynnej zapowiedzi: "Gdyż jak błyskawica pojawi się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego" (Mat. 24:27). Ap. Paweł w 2 liście do Tesaloniczan 2:8 także pisał o zniweczeniu niegodziwca blaskiem przyjścia Pana. Jest to dostrzegalny znak dla ludzi wierzących, żyjących w ucisku. Drugi bardzo wyraźny i widoczny znak opisany jest w Mat. 24:29. Otóż pod koniec wielkiego ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,. I gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. Będą miały miejsce także inne nadprzyrodzone zjawiska. W Łuk. 21:25 czytamy, że: "będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale" (Izaj. 13:8-10, Sofon. 1:14-18). Ludzie omdlewać będą ze strachu w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem (Hebr. 12:26). A gdy to się zacznie dziać, nie załamujcie się, ale podnieście głowy, gdyż blisko jest nasze wybawienie. Te słowa skierował Pan Jezus do tych, którzy będą w wielkim ucisku i nie przyjmą znamienia i liczby zwierzęcia, ale usłuchają ostrzeżenia pierwszego i trzeciego anioła: Obj. 14:6-7, 14:9. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa (Obj. 14:12). O kolejnym wydarzeniu mówi Pan Jezus w Mat. 24:31: "I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, a z jednego krańca nieba aż po drugi. Z Obj. 7:9 wynika, że w okresie wielkiego ucisku nie tylko z Izraela będzie wielu zbawionych, ale też nawróci się wielkie mnóstwo pogan. Jan widział wielki tłum z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów i języków, stojący przed tronem i Barankiem, odzianych w szaty białe z palmami w rękach. W Obj. 20:4 czytamy: "I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat". Nieprzyjęcie znamienia będzie wymagało niezwykłej odwagi od świętych okresu wielkiego ucisku, jako że będzie to równoznaczne ze śmiercią przez ścięcie głowy. Ale nasz Pan powiedział, aby nie bać się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą (Mat. 10:28). Dla męczenników jest obietnica: "I będą panować z Chrystusem tysiąc lat". To jest pierwsze zmartwychwstanie. Jezusowi Chrystusowi, w czasie Jego przyjścia, towarzyszyć będzie Jego odkupiona oblubienica: Mat. 25:11; 2 Tes. 1:7. W triumfalnym przyjściu Chrystusa wypełni się proroctwo Izajasza 64:1-2: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, aby się od oblicza twego góry rozpłynęły". W wizji powtórnego przyjścia, apostoł Jan oglądał nadchodzącego w mocy Pana Jezusa Chrystusa, siedzącego na białym koniu, na czele swoich zwycięskich zastępów, aby rozprawić się z jego wrogami i sprawiedliwie osądzić bezbożne narody oraz objąć panowanie wraz ze świętymi nad całą ziemią (por. Ps. 2). To wielkie wydarzenie opisane jest przez proroków Starego Testamentu. Prorok Zachariasz (14:3-4) przedstawił je tak: "Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa doliny cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Góra Oliwna posiada dwa wierzchołki, a to stanie się na skutek trzęsienia ziemi ? por. Iz. 13:13, 29:6; Obj. 16:18. Jan w księdze Objawienia opisuje Chrystusa Pana. Oczy jak płomień ognia ? to obraz wszystko ogarniającej i wszystko przenikającej mocy. Na głowie liczne diademy ? symbol władzy i godności królewskiej oraz prawa do królowania nad ziemią. Miał On imię, którego nikt nie znał, tylko On sam. W Panu Jezusie została zawarta cała tajemnica poznania Boga, w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania (Kol. 2:2-23). Z Jego ust wychodził ostry miecz, którym miał pokonać narody, które Go odrzuciły. I będzie nimi rządził laską żelazną. Stanowi to wypełnienie Psalmu 2: "Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane". Enoch, prorok Boży, już tak dawno temu przepowiedział: "Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników" (Juda 14;15). Zastępy, które przyjdą z Jezusem, nie będą uzbrojone tak, jak wojska antychrysta, gdyż jak napisano: z ust Pana Zastępów wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. Prorok Izajasz zapowiedział: "Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika" (Izaj. 11:4; 2 Tes. 2:8). A w Obj. 19:15 czytamy: "On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego". Oto nadchodzi dzień, gdy na Imię Jezusa będzie zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią, a wszelki język będzie wyznawał, ze Jezus Chrystus jest Panem. Chwała Mu! (Fil. 2:10-11). Po przyjściu na ziemię, Pan Jezus Chrystus wyruszy do zwycięskiego boju ze zgromadzonymi wojskami dziesięciu królów, które otoczą Jeruzalem, zajmą połowę miasta i uprowadzą lud od niewoli. Lecz reszta narodu izraelskiego nie będzie zabrana, bo w tym czasie Pan Jezus będzie walczył z tymi narodami. "Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela" (Joel 3:7). Dalszy ciąg tego wydarzenia opisany jest w rozdziale 3:17-20 księgi proroka Joela. A apostoł Jan pisze: "I widziałem zwierzę i królów ziemi, i wojska ich, zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu, oraz z jego wojskiem" (Obj. 19:19). Po zwycięskiej bitwie w Armagedonie, nasz Pan rozprawi się z trzema śmiertelnymi wrogami: zwycięży bestię i fałszywego proroka (Obj. 19:20); zwycięży wojska królów ziemi; zwycięży smoka i zamknie go w otchłani na tysiąc lat. Apostoł Jan oglądał wspaniałą wizję, tj. anioła stojącego w słońcu, który zwoływał głosem wielkim wszystkie padlinożerne ptaki na wielką ucztę Wszechmogącego Boga, aby jadły ciała królów, wodzów, mocarzy, ciała koni i jeźdźców oraz wszystkich ludzi, wielkich i małych (Obj. 14:20). I nie było jeszcze w historii świata takiej przygotowanej uczty dla padlinożernych ptaków. Na ten temat prorokował Ezechiel 32:4-7: "Rzucę cię na ziemię, zwalę cię na otwarte pole, i będą na tobie siadały wszelkie ptaki niebieskie, i nasycę tobą wszelkie zwierzęta całej ziemi. Rozrzucę twoje cielsko po górach i wypełnię zarobaczoną twoją padliną doliny. I napoję ziemię posoką z twoich ran aż do samych gór, nawet parowy będą pełne ciebie". Będzie to straszny czas dla tych, którzy odrzucili Pana, swego Stworzyciela, który mógł ich zbawić, pogardzili Nim i zbuntowali się przeciwko Niemu. Taka czeka ich kara i sąd Boży. Dziś trwa jeszcze czas łaski, dziś Boży głos nawołuje wszystkich ludzi: "szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, póki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!" (Iz. 55:6-7).

 

"Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie" (Rzym. 10:13).

Antoni Wołk

Poprawiony: czwartek, 08 listopada 2012 18:08
 
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK