Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa Zbór w Zabrzu
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 16 listopada 2021 07:51

Regionalne spotkanie dla małżeństw

 

9.10.2021 w zabrzańskim zborze odbyło się regionalne spotkanie dla małżeństw. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. Głównymi wykładowcami byli: pastor Piotr Kietliński, pastor Marek Kalata oraz biskup Andrzej Nazimek. Spotkanie podzielono na trzy główne części, podczas których, poruszono następujące tematy:  „Szacunek i komunikacja w małżeństwie”, „Współżycie seksualne- łoże nieskalane” oraz „Wychowanie dzieci”.

Pierwszy wykład „Szacunek i komunikacja w małżeństwie” poprowadził pastor Piotr Kietliński. Brat Kietlińki na samym początku zaznaczył, iż szacunek jest punktem wyjścia do właściwej relacji. Szacunek należy się wszystkim ludziom, natomiast w małżeństwie wymagany jest wyższy poziom szacunku. Bez szacunku nie ma relacji. (I Piotra 2: 17-25) Następnie wykładowca wyjaśnił, że określona rola wyznaczona jest przez Boga, nie ma podziału ze względu na płeć. Bóg mówi do małżeństwa, że kobietę i mężczyznę widział jako jedno i błogosławił im, wyznaczył im wspólne zadania. W I Mojż. 1: 26-29 znajdujemy pierwotny plan dla człowieka, czyli właściwe relacje. Jednak upadek człowieka, czyli grzech (I Mojż. 3) zniszczył te pierwotne relacje. Bóg jasno powiedział, że grzech oddziela od Boga (I Mojż. 3: 16-24), Bóg określił zasady relacji - on będzie nad Tobą panował (to są konsekwencje grzechu nie możemy tego zmienić). To Bóg wyznaczył nam rolę, zatem czy my się jej poddajemy? Czy jesteśmy przeciwko niej? My mamy przekształcać się na obraz Jezusa, wstępować w jego ślady przez ofiarę Jezusa. Mamy umartwiać się, dlatego że to czemu człowiek ulega tego staje się niewolnikiem.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:53
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
poniedziałek, 11 października 2021 12:29

Zawarcie przymierza z Bogiem

Jest dość chłodno, a niebo pokrywają ciemne chmury. Słońce nie zdołało się jeszcze przebić, ale czy dzisiaj zaświeci? Tak wiele osób przecież tego pragnie. Coraz więcej osób pojawia się nad stawem w Zabrzu. Rejestracje samochodów zdradzają, że na uroczystość chrztu wodnego przyjechało sporo gości, wielu z nich jest spoza śląska. Nad wodą stoi trzynastu katechumenów ubranych w białe stroje. Katechumeni są ze zborów z Żor, Wysowej Zdroju, Zabrza Rokitnicy oraz Zabrza. To dzisiaj jest ich szczególny dzień, dzień, w którym zawrą przymierze z Bogiem.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:47
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 14 października 2020 18:50

Ordynacja diakońska

9.08 bieżącego roku w zborze w Zabrzu odbyło się uroczyste nabożeństwo, podczas którego wprowadzono br. Mariusza Pabianka w służbę diakońską. Słowem Bożym dzielili się biskupi Wspólnoty Zielonoświątkowej tj. pastor Roman Jawdyk oraz pastor Andrzej Poręba.

Nabożeństwo rozpoczęto kilkoma pieśniami, po których to pastor lokalnego zboru A. Poręba odczytał psalm 84, zachęcając do wspólnej modlitwy.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:48
Więcej…
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
środa, 14 października 2020 18:47

Ślub z Bogiem

Jest piękny, słoneczny, sierpniowy poranek. To właśnie szczególna niedziela dla zabrzańskiego zboru. Ważny również dzień dla dusz, które oddały życie Jezusowi i zadeklarują to dzisiaj poprzez chrzest wodny.

Nabożeństwo rozpoczyna pastor Marek Senk. Wita wszystkich katechumenów, gości, oraz domowników, którzy przybyli na tę uroczystość. Odczytuje I Mojż. 3: 15, wyjaśniając że Bóg okazuje łaskę względem swojego stworzenia, dlatego że go kocha. Poprzez jedno nieposłuszeństwo człowiek stracił społeczność z Bogiem. Bóg jednak w swojej miłości przepowiada na długo przed jego przyjściem, przez proroka Izajasza, że pośle pośrednika, aby otworzył oczy ślepym (Iz. 42: 5-8).  Narody doczekały się przyjścia Mesjasza, a jego poselstwo na ziemi pozwoliło wypełnić wolę Ojca.

Poprawiony: środa, 17 listopada 2021 20:53
Więcej…
 
Wpisany przez Roksana Sihanouvong   
piątek, 06 grudnia 2019 01:51

Konferencja Młodzieżowa 2019

W czasie jesiennych dni, 1-3 listopada miała miejsce konferencja młodzieżowa pod tytułem „Powołani”. W zjeździe brała udział młodzież z licznych miast naszego kraju, nie zapominając o gościach spoza jej terenu. Temat konferencji nie bazował tylko na jednym wersecie biblijnym, ale łączył w sobie cztery ważne pojęcia: „Powołani do wolności, nadziei, pokoju, wiary”.

 

Wyjaśnienie pierwszego elementu koncepcji zapoczątkował pastor Paweł Sochacki,
w wykładzie- „Powołani do wolności”. Przedstawił pozytywny aspekt powołania, odwołując się do fragmentów takich jak:

Ef. 2; 8-10 (o dobrych uczynkach), Mat. 5; 13- 16 (powołani w Chrystusie by świecić), I Tes. 1;9 (służba Bogu). Obszernie zostało wyjaśnione, czym jest samo powołanie do wolności- wolność od grzechu i jego przymusu, od Prawa Mojżeszowego, od egoizmu oraz jakie są granice wolności. Werset zapisany w Gal. 5; 13 trafnie podsumowuje całość usługi.

Następny podtemat „Powołani do uświęcenia” także poprowadził brat Sochacki, opisując zbawienie jako dzieło i proces. Chrystus stał się naszym uświęceniem (I Kor. 1;30, 6; 9-11) lecz jak realizuje się uświęcenie? Poprzez boskie środki: Krew Jezusa, Boże słowo, Ducha świętego, Krzyż Chrystusa, a także przez wolę człowieka. Najważniejszym celem uświęcenia jest podobieństwo do obrazu Syna Bożego (Rzym. 8; 29).

O powołaniu do służby nauczał pastor Andrzej Poręba, jest to kluczowy temat dla nas, ludzi młodych, w szczególności, gdyż wielu pragnie pełnić służbę dla Pana. Trzeba pamiętać, że jesteśmy powołani by usługiwać jedni drugim (I Piotra 4; 10): darami (I Kor. 14; 12), talentami (Mat. 25; 14-30), posługą (Efez. 4; 10-13). Jeśli Bóg powołuje nas to wyposaża
i przygotowuje w pełni, dbając o nas.

Pastor Łukasz Tyc deklarował o powołaniu do pokoju (Kol. 3; 15, Jana 14; 27). Wytłumaczył brak pokoju spowodowany przez grzech (Iż. 57; 21) oraz wielkie znaczenie pokoju jakie daje nam Chrystus, rozlewając uczucie spokoju i uciszenia w naszej duszy. „A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie” – Fil. 4; 7.

Poza wykładami, odbyła się prelekcja pt. „Kto ma wpływ na Twoje życie?”  poprowadzona przez Dawida Ostrowskiego oraz inne społeczności z uwielbieniem i usługami grup, których gościliśmy. Temat „Powołani do nadziei i chwały” zakończył cykl wykładów. Uwieńczeniem obfitych w słowo Boże dni, była zawsze społeczność modlitewna, która wielu zbliżyła na swych skrzydłach modlitwy bliżej Boga.

Wszystkie usługi można obejrzeć na naszym kanale YouTube

Poprawiony: niedziela, 02 lutego 2020 19:19
 
Wpisany przez Marzena Chojnowska   
wtorek, 01 października 2019 23:30

Święto Dziękczynienia

15 września bieżącego roku w zabrzańskim zborze odbyło się Nabożeństwo Dziękczynne.
W uroczystości wzięli udział członkowie lokalnego zboru oraz przyjezdni goście. Podczas usług bracia zwracali uwagę na wdzięczność za plony fizyczne, ale również i te duchowe.

Zgromadzenie rozpoczęło się kilkoma pieśniami, po których pastor zboru- Andrzej Poręba przywitał zebranych. W swoim słowie zachęcał uczestników do dziękczynnej modlitwy, wskazał, że dziękczynna modlitwa bardzo podoba się Bogu.

Kolejno, po wspólnej modlitwie, głosu udzielił br. Krystian Spyra, który swoją usługę oparł na wdzięczności za Ducha Świętego. Dogłębnie poruszony głosił, że bez Ducha Świętego nie będziemy mieć udziału w pochwyceniu kościoła. Na zakończenie zachęcił wszystkich do modlitwy o obfitość darów Ducha Świętego.

Następnie po zaśpiewanej pieśni „Dzięki kochany Ojcze” Słowem Bożym dzielił się brat Daniel Chojnowski. Na początku przybliżył pochodzenie Święta Dziękczynienia, które wywodzi się z Izraela. Obchodzono je corocznie jako Święto Zbiorów. Było to święto,
w którym naród izraelski dziękował Bogu za urodzaj ziemi. (II Mojż. 23:16, III Mojż. 23: 39-41.) Następnie zachęcił zgromadzonych aby byli wdzięczni za kraj, w którym żyją podając przykład historii rodziny opisanej w księdze Rut. Brat Daniel swoją usługę oparł dodatkowo
o następujące fragmenty Słowa: Kol. 3. 16-17 oraz I Tes. 5:18, które mówią o tym, by dziękować Bogu za wszystko.

W dalszej kolejności brat Andrzej z Warszawy odczytał Ps. 50:23, wyjaśniając, że człowiek który nie dziękuje Bogu, nie może wejść w Bożą obecność. Dzisiaj trzeba mieć dziękczynne serce, nie tylko wtedy kiedy mamy wszystko, ale nawet wtedy jeśli czegoś nam zabraknie. Usługujący odczytał kolejne fragmenty Słowa Bożego:

  • Przy. Sal. 10:22: to Bóg jest sprawcą wzrostu, błogosławieństwa, ludzkie starania niczego nie dają.
  • Przy. Sal. 4:23: gdzie jest nasze bogactwo, tam będzie nasze serce. Co dzisiaj jest
    w Twoim sercu? Brat zaapelował do wszystkich, którzy przechodzą jakąś próbę
    w swoim życiu, by pamiętali, że Bóg o nich nie zapomniał, i jeżeli wytrzymają tę próbę, to zbiorą dobry owoc.
  • Oz. 10:12: narodowi Bożemu należy wierzyć, że Jezus Chrystus błogosławi, że to On sam daje deszcz życia, i wszystko co mamy, to mamy od niego. Z Jezusa Chrystusa wypływa nasze życie.

Następnie zabrzańska młodzież zaśpiewała kilka pieśni, po których brat Jan z Rosji podzielił się świadectwem. Brat Jan pochodzi z Syberii, gdzie też spędził ostatnie dwa miesiące. Podczas jego pobytu, Syberię dotknęła powódź. W wyniku tej powodzi wiele domów zostało całkowicie zniszczonych, a wiele ludzi straciło swój dobytek życia. Br. Jan był bardzo wdzięczny Bogu, za to że powódź nie dotknęła chrześcijan, że żaden dom wierzącego człowieka, nie został zniszczony. Dzielił się również tym, że jego rodzimy zbór mógł pomagać ofiarom tego kataklizmu, a także nieść im Ewangelię. Wiele z tych ludzi nie prosiło o pomoc materialną, ale prosili o Biblię. Następnie podzielił się, że podczas tego pobytu na Syberii Bóg poprzez modlitwę z namaszczeniem olejkiem uzdrowił go z choroby, na którą cierpiał 5 lat. Z ust tego młodego człowieka wypływała ogromna wdzięczność, za to że Bóg dokonał tak wspaniałego cudu.

Na zakończenie nabożeństwa głosu udzielił pastor Poręba. Odczytał Ew. Jn. 6:1-14, wskazując na cud nakarmienia 5 tys.  ludzi. Pastor podkreślił, że nie powinniśmy marnować z tego, co Bóg nam daje, nawet okruchów. Na świecie 870 mln ludzi cierpi głód, a 2 mld ludzi jest niedożywionych. Pastor jeszcze raz przypomniał, że Bóg daje wszystko, co jest potrzebne do życia, ale również i pobożności.

Nabożeństwo zakończyło się wspólną modlitwą, po której wszyscy udaliśmy na poczęstunek.

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2019 12:07
 


Strona 1 z 7
Design by Next Level Design Lizenztyp CC - Template is powered by ENERGIEWERK